Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :30-03-23


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
30-03-23 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
29-03-23Đà Nẵng: 743,
Khánh Hòa: 856
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
538
28-03-23Đắc Lắc: 048,
Quảng Nam: 052
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
698
27-03-23TT Huế: 237,
Phú Yên: 147
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
607
26-03-23Kon Tum: 113,
Khánh Hòa: 750
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
574
25-03-23Đà Nẵng: 413,
Quảng Ngãi: 996,
Đắc Nông: 583
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
540
24-03-23Gia Lai: 480,
Ninh Thuận: 334
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
512
23-03-23Bình Định: 900,
Quảng Trị: 993,
Quảng Bình: 397
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
681
22-03-23Đà Nẵng: 487,
Khánh Hòa: 317
Trúng Đà Nẵng533
21-03-23Đắc Lắc: 907,
Quảng Nam: 617
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
534
20-03-23TT Huế: 419,
Phú Yên: 797
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
459
19-03-23Kon Tum: 105,
Khánh Hòa: 909
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
438
18-03-23Đà Nẵng: 651,
Quảng Ngãi: 316,
Đắc Nông: 369
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
442
17-03-23Gia Lai: 347,
Ninh Thuận: 055
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
569
16-03-23Bình Định: 223,
Quảng Trị: 537,
Quảng Bình: 887
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
225
15-03-23Đà Nẵng: 983,
Khánh Hòa: 669
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
564
14-03-23Đắc Lắc: 153,
Quảng Nam: 194
Trúng Quảng Nam375
13-03-23TT Huế: 361,
Phú Yên: 245
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
705
12-03-23Kon Tum: 717,
Khánh Hòa: 924
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
503
11-03-23Đà Nẵng: 547,
Quảng Ngãi: 289,
Đắc Nông: 932
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
380
10-03-23Gia Lai: 782,
Ninh Thuận: 937
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
359
09-03-23Bình Định: 581,
Quảng Trị: 793,
Quảng Bình: 075
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
757
08-03-23Đà Nẵng: 974,
Khánh Hòa: 278
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
767